Natječaj za radno mjesto nastavnik/ca geografije

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 64/20), članka 9. Zakona o
suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12), kanona 803. Zakonika kanonskoga prava, članka 6. Ugovora o
katoličkim osnovnim i srednjim školama Vlade RH i HBK, članaka 2., 3., 4., 5. i 10. Pravilnika o načinu i
postupku zapošljavanja u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. (dalje u tekstu: Škola) i članka 72. Statuta Škole
ravnatelj Škole raspisuje


NATJEČAJ
za zasnivanje radnoga odnosa za radno mjesto nastavnika geografije

 1. nastavnik geografije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, 5 sati nastave tjedno odnosno 9 sati tjedno.
  Izrazi koji se koriste u ovom natječaju odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na
  natječaj se sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) mogu javiti kandidati oba
  spola.
  Kandidati koji se prijavljuju za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu moraju
  ispunjavati i posebne uvjete prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
  školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96,
  80/99) te će se s izabranim kandidatima sklopiti ugovor o radu s probnim radom od šest mjeseci.
  Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u vezi sa zaprekama za
  zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (ne starije od mjesec dana)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  (ne stariju od mjesec dana).
  Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama jer se one neće vraćati, a prije potpisa ugovora o radu
  izabrani kandidat je dužan dostaviti Školi izvornike.
  Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpunu
  prijavu na natječaj zajedno sa svim ispravama i prilozima navedenim u natječaju te ispunjava uvjete iz
  natječaja. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih
  prijava biti naknadno pozvani na dopunu prijave.
  Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora (intervjua),
  sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi.
  Na mrežnoj stranici Škole ( https://www.gimnazija-ivanapavla.hr/ ) objavit će se vrijeme i mjesto održavanja
  razgovora (intervjua). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na
  natječaj.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu (Zakon o hrvatskim
  braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakon o civilnim stradalnicima iz
  Domovinskog rata) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane
  zakonom/propisom na koji se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
  uvjetima.
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz
  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj
  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima
  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prav
  a%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz
  Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su pored priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu na
  natječaj dostaviti i sve potrebne dokaze iz čl. 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
  koji su navedeni na poveznici:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prav
  a%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
  %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Klasična gimnazija Ivana Pavla
II., 23 000 Zadar, Jerolima Vidulića 2, s naznakom – Za natječaj.
Natječaj je otvoren i objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole od 9. 9. do 20. 9. 2022. godine.
Obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od dana
sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatima.
Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Klasična gimnazija Ivana Pavla II. može prikupljati, koristiti i
obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama
Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i odredbama Zakona o provedbi Opće
uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

Ravnatelj
dr. sc. don Ante Sorić

 
 

Share this Post