Natječaj za radno mjesto školskog knjižničara

REPUBLIKA HRVATSKA

Klasična gimnazija Ivana Pavla II.

s pravom javnosti

 

Klasa: 602-03/18-03/139

Urbroj: 2198-1-65-18-01

Zadar, 12. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 107., 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17),  članka 34. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09),  članka 9. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12),  članka 6. Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama Vlade RH i HBK te članka 151. Statuta Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti (dalje u tekstu: Škola) ravnatelj Škole raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnoga odnosa za radno mjesto školskog knjižničara

 – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

1. Prema članku 28. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/1999)

2. Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3. Prema kanonu 803. Zakonika kanonskoga prava od 25. siječnja 1983.

4. Probni rad u vremenu od šest mjeseci.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu, na natječaj je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o stručnoj spremi (diplomu), domovnicu i rodni list. Dokumentacija se dostavlja u neovjerenom presliku jer se neće vraćati, a prije potpisa ugovora o radu kandidat/kinja dostavit će školi tražene izvornike.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva te će biti izabran samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava je do 23. lipnja 2018. godine. Prijave na natječaj s pripadajućim prilozima dostavljaju se na adresu: Klasična gimnazija Ivana Pavla II., 23000 Zadar, Jerolima Vidulića 2, s naznakom – za natječaj.

 

Natječaj je objavljen 15. lipnja 2018. godine na:

– mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Zadar,

– oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole u roku 15 dana od dana izbora.

 

v. d. Ravnatelj

mr. sc. don Ante Sorić

Natjecaj-knjiznicar

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post