Natječaj – zasnivanje radnoga odnosa za radno mjesto nastavnika matematike i informatike

REPUBLIKA HRVATSKA

Klasična gimnazija Ivana Pavla II.

s pravom javnosti

 

Klasa: 602-03/17-03/240

Urbroj: 2198-1-65-17-01

Zadar, 28. studenoga 2017.

 

Na temeljem članka 107., 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i članka 151. Statuta Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti (dalje u tekstu. Škola) ravnatelj Škole raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnoga odnosa za radno mjesto nastavnika matematike i informatike

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

1. Prema članku 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/1999)

2. Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslike: dokaza o stručnoj spremi (diplomu), domovnice, osobne iskaznice i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je do 15. prosinca 2017. godine. Prijave na natječaj s pripadajućim prilozima dostavljaju se na adresu: Klasična gimnazija Ivana Pavla II., 23000 Zadar, Jerolima Vidulića 2, s naznakom – za natječaj.

Natječaj je objavljen na:

– mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Zadar,

– oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole u roku 8 dana od dana izbora.

 

v. d. Ravnatelj

mr. sc. don Ante Sorić

 

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post