Natječaj za zasnivanje radnoga odnosa za radno mjesto nastavnika informatike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 64/20, 151/22), članka 9. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12),  kanona 803. Zakonika kanonskoga prava, članka 6. Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školamaVlade RH i HBK, članaka 2., 3., 4., 5. i 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. (dalje u tekstu: Škola) i članka 72. Statuta Škole ravnatelj Škole raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnoga odnosa za radno mjesto nastavnika informatike

  1. nastavnik informatike  – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, 9 sati nastave tjedno odnosno 16 sati tjedno.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidati koji se prijavljuju za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu moraju ispunjavati i posebne uvjete prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99) te će se s izabranim kandidatima sklopiti ugovor o radu s probnim radom od šest mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u vezi sa zaprekama za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana)
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (ne stariju od mjesec dana).

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama jer se one neće vraćati, a prije potpisa ugovora o radu izabrani kandidat je dužan dostaviti Školi izvornike.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj zajedno sa svim ispravama i prilozima navedenim u natječaju te ispunjava uvjete iz natječaja. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava biti naknadno pozvani na dopunu prijave.

Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora (intervjua), sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi.

Na mrežnoj stranici Škole (https://www.gimnazija-ivanapavla.hr/) objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koji se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su pored priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu na natječaj dostaviti i sve potrebne dokaze iz čl. 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su navedeni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Klasična gimnazija Ivana Pavla II., 23 000 Zadar, Jerolima Vidulića 2, s naznakom – Za natječaj.

Natječaj je otvoren i objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole od 16. 2. do 28. 2. 2023. godine.

Obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatima.

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Klasična gimnazija Ivana Pavla II. može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

                                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                                                       dr. sc. don Ante Sorić

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post