Natječaj – natavnik/ica glazbene umjetnosti

 

Na temelju članka 107., 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14 – RUSRH i 152/14) i članka 151. Statuta Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti u Zadru, Jerolima Vidulića 2,  ravnatelj Škole dana 5. studenoga 2016. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

nastavnik glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj/ca na neodređeno radno vrijeme – 15  sati tjedno

 

 

Uvjeti:

1. Prema članku 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/1999),

2. prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslike: dokaza o stručnoj spremi (diplomu), domovnice, osobne iskaznice i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Klasična gimnazije Ivana Pavla II., Zadar, Jerolima Vidulića 2, s naznakom – za natječaj.

 

Natječaj je objavljen  na:

–          mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zadar,

–          oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Obavijesti o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole u roku 8 dana od dana izbora.

 

 

KLASA: 602-03/16-03/302

URBROJ: 2198-1-65-16-01

Zadar, 4. studenoga 2016. godine

 

 

Ravnatelj

mr. sc. don Ante Sorić

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post