Javni natječaj

za davanje u zakup prostora za smještaj automata za napitke

s priključkom za električnu energiju

Klasična gimnazija Ivana Pavla II.

s pravom javnosti                                          

23 000  Zadar                  

Jerolima Vidulića 2

OIB: 90406197518

KLASA: 602-03/21-03/79

URBROJ: 2198-1-65-21-01

Zadar, 3. veljače 2021. godine

Na temelju članka 72. Statuta Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti u Zadru, Jerolima Vidulića 2 (dalje u tekstu: Gimnazija) i Suglasnosti Osnivača broj: 540/2018. Ravnatelj Gimnazije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup prostora za smještaj automata za napitke

s priključkom za električnu energiju

Predmet natječaja je davanje u zakup prostora u Gimnaziji za potrebe postavljanja automata za  napitke s priključkom za električnu energiju.

Broj automata: dva (2) i to jedan (1) za tople napitke i jedan (1) za hladne napitke i slatke proizvode, a prema potrebi i više aparata.

Minimalni iznos zakupnine prostora za smještaj automata za napitke s priključkom električne energije iznosi 300,00 kn (Gimnazija nije u sustavu PDV-a) mjesečno po jednom (1) automatu za napitke na prostoru s priključkom električne energije. Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine. Plaćanje zakupnine je do 5. dana u mjesecu za tekući mjesec. Zainteresirani ponuditelji mogu dati ponudu samo za oba automata.

Ponuditelj mora posjedovati različite vrste naplatnih sustava koje u potpunosti mogu zadovoljiti korisnike i to: sustav s kovanicama i papirnatim novcem, uz povrat razlike novca.

Ponuditelj mora besprijekorno održavati higijenske uvjete automata za napitke u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je prema zakupodavcu i prema trećim osobama odgovoran za rad automata za napitke i proizvode iz automata.

Prostor se daje zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina pod sljedećim uvjetima:

 • Lokacija:

Gimnazija, prizemlje, u prostoru školskog hodnika između porte i sportske dvorane s priključkom električne energije.

Automat za napitke mora zadovoljavati minimalne tehničke karakteristike:

 • više mogućnosti odabira toplih napitaka na bazi instant kave, ekspresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, odnosno u ponudi obvezno moraju nuditi pripravljene napitke kao što su: instant kava, ekspresso kava, kava s mlijekom, cappuccino, čokoladni napitak, čaj i druge mogućnosti uz doziranje šećera.

U aparatima nije dopuštena ponuda alkoholnih pića.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Pisane ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

 • ime i prezime, OIB i adresu prebivališta za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, OIB i adresu sjedišta za pravne osobe
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, za pravne osobe izvadak iz sudskog registra ne stariji od 3 (tri) mjeseca, odnosno presliku obrtnice (za obrtnike) ovjerenu kod javnog bilježnika
  • jasno navedenu visinu ponude mjesečne zakupnine po automatu za napitke izražene u kunama (brojkama i slovima) bez PDV-a
  • potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana
  • prodajni asortiman koji se namjerava ponuditi s pripadajućim cijenama tijekom najma.

Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem automata za napitke te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara.

Rok za podnošenje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, bez obzira na način dostave.

Pisane ponude dostavljaju se poštom ili neposredno predaju u tajništvo Gimnazije u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“ na adresu Klasična gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti, 23 000 Zadar, Jerolima Vidulića 2.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Gimnazije (www.gimnazija-ivanapavla.hr).

Izbor je moguć i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj. Gimnazija pridržava pravo ne izabrati ni jednog ponuditelja bez navođenja razloga te ne odgovara za eventualnu štetu sudionicima natječaja.

Otvaranje ponuda bit će u prostoru Gimnazije najkasnije 10 (deset) dana od dana zaključivanja natječaja i neće biti javno.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Po odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru pisanim putem na adresu navedenu u ponudi.

Zakupnik s kojim će biti zaključen Ugovor o zakupu prostora za smještaj automata za napitke ne smije ih dati u podzakup.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gimnaziji

ili na e-mail klasicna@zd.t-com.hr te tel. 023/ 253 802.

                                                                                              Ravnatelj

                                                                                              Mr. sc. don Ante Sorić

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post