JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a

Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama Ministarstva znanosti i obrazovanja, (KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-18-0009, od 23. listopada 2018.) u svrhu provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, v. d. ravnatelj Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti u Zadru mr. sc. don Ante Sorić raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto

 

  1. Stručni suradnik – psiholog, 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Uvjete za prijavu na ovaj natječaj ostvaruje:

–           nezaposlena osoba koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

–          bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava

–          i ima odgovarajuću struku  prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr,  90/11., 16/12., 86/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.), za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika – psihologa

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti:

–          životopis

–          diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

–          domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

–          uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

–          dokaz  o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Kandidat koji se  poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija  te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave se podnose od 12.11.2018. do 19.11.2018. poštom na adresu škole (Klasična gimnazija Ivana Pavla II., Jerolima Vidulića 2, 23 000 Zadar) s naznakom „za javni natječaj“.

Javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice škole (https://www.gimnazija-ivanapavla.hr).

 

Ravnatelj

Mr. sc. don Ante Sorić

 

KLASA: 602-03/18-03/322

URBROJ: 2198-1-65-18-01

Zadar, 9. studenoga 2018.

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post