Klasična gimnazija Ivana Pavla II.

s pravom javnosti                                          

23 000  Zadar

Jerolima Vidulića 2

 

OIB: 90406197518

KLASA: 602-03/20-03/79

URBROJ: 2198-1-65-20-01

Zadar, 9. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 72. Statuta Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti u Zadru, Jerolima Vidulića 2 (dalje u tekstu: Gimnazija) i Suglasnosti Osnivača broj: 540/2018. Ravnatelj Gimnazije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup prostora za smještaj automata za napitke

s priključkom za električnu energiju 

 

Predmet natječaja je davanje u zakup prostora u Gimnaziji za potrebe postavljanja automata za  napitke s priključkom za električnu energiju.

Broj automata: dva (2) i to jedan (1) za tople napitke i jedan (1) za hladne napitke i slatke proizvode, a prema potrebi i više aparata.

 

Minimalni iznos zakupnine prostora za smještaj automata za napitke s priključkom električne energije iznosi 300,00 kn (bez PDV-a) mjesečno po jednom (1) automatu za napitke na prostoru s priključkom električne energije. Režijski troškovi uračunati su u iznos zakupnine. Plaćanje zakupnine je do 5. dana u mjesecu za tekući mjesec. Zainteresirani ponuditelji mogu dati ponudu samo za oba automata.

 

Ponuditelj mora posjedovati različite vrste naplatnih sustava koje u potpunosti mogu zadovoljiti korisnike i to: sustav s kovanicama i papirnatim novcem, uz povrat razlike novca.

Ponuditelj mora besprijekorno održavati higijenske uvjete automata za napitke u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je prema zakupodavcu i prema trećim osobama odgovoran za rad automata za napitke i proizvode iz automata.

 

Prostor se daje zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina pod sljedećim uvjetima:

–          Lokacija:

Gimnazija, prizemlje, u prostoru školskog hodnika između porte i sportske dvorane s priključkom električne energije.

 

Automat za napitke mora zadovoljavati minimalne tehničke karakteristike:

–          više mogućnosti odabira toplih napitaka na bazi instant kave, ekspresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, odnosno u ponudi obvezno moraju nuditi pripravljene napitke kao što su: instant kava, ekspresso kava, kava s mlijekom, cappuccino, čokoladni napitak, čaj i druge mogućnosti uz doziranje šećera.

U aparatima nije dopuštena ponuda alkoholnih pića.

 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

 

Pisane ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

–          ime i prezime, OIB i adresu prebivališta za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, OIB i adresu sjedišta za pravne osobe

–          presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, za pravne osobe izvadak iz sudskog registra ne stariji od 3 (tri) mjeseca, odnosno presliku obrtnice (za obrtnike) ovjerenu kod javnog bilježnika

–          jasno navedenu visinu ponude mjesečne zakupnine po automatu za napitke izražene u kunama (brojkama i slovima) bez PDV-a

–          potvrda Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana

–          prodajni asortiman koji se namjerava ponuditi s pripadajućim cijenama tijekom najma.

Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem automata za napitke te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara.

 

Rok za podnošenje ponude je 8 (osam) dana od dana objave natječaja, bez obzira na način dostave.

Pisane ponude dostavljaju se poštom ili neposredno predaju u tajništvo Gimnazije u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“ na adresu Klasična gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti, 23 000 Zadar, Jerolima Vidulića 2.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Gimnazije (www.gimnazija-ivanapavla.hr).

 

Izbor je moguć i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj. Gimnazija pridržava pravo ne izabrati ni jednog ponuditelja bez navođenja razloga te ne odgovara za eventualnu štetu sudionicima natječaja.

Otvaranje ponuda bit će u prostoru Gimnazije najkasnije 10 (deset) dana od dana zaključivanja natječaja i neće biti javno.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Po odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru pisanim putem na adresu navedenu u ponudi.

 

Zakupnik s kojim će biti zaključen Ugovor o zakupu prostora za smještaj automata za napitke ne može isti dati u podzakup.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gimnaziji

ili na e-mail klasicna@zd.t-com.hr te tel. 023/ 253 802.

 

 

 

Ravnatelj

 

 

 

Mr. sc. don Ante Sorić

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post