Natječaj za radno mjesto nastavnik/ca matematike i informatike – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II.

s pravom javnosti

 

Zadar, Jerolima Vidulića 2

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18.), te čl. 3.,4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, te članka 72. Statuta Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti (dalje u tekstu: Škola) ravnatelj Škole raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za radno mjesto nastavnik/ca matematike i informatike1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) u punom radnom vremenu

 

Uvjeti u skladu s čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te čl. 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu, na natječaj je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

–          životopis

–          presliku dokaza o stupnju i vrsti školske spreme

–          uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak

–          presliku domovnice

–          potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu

 

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva te će biti izabran samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/2017.) dužan je u prijavu pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: htps//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o sklapanju ugovora o radu, provest će se jedan ili više selekcijskih postupaka  skladno  Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Škole.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Klasična gimnazija Ivana Pavla II, s pravom javnosti, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Rok za podnošenje prijava za natječaj je 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je objavljen je na

– mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Zadar,

– oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom o ispunjavanju traženih  uvjeta dostavljaju se na adresu:

 

Klasična gimnazija Ivana Pavla II., s pravom javnosti

Jerolima Vidulića 2, 23 000 ZADAR s naznakom – za natječaj.

 

Obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole u roku 15 dana od dana izbora.

 

Ravnatelj

mr.sc. don Ante Sorić

 

Zadar, 16.listopada.2019.

Klasa: 602-03/19-03272

Urbroj: 2198-1-65-19-01

 
 

Više iz rubrike Obavijesti

 
 

Share this Post