Natječaj za zasnivanje radnoga odnosa za radno mjesto voditelja računovodstva

REPUBLIKA HRVATSKA

Klasična gimnazija Ivana Pavla II.

s pravom javnosti

 

Klasa: 602-03/18-03/310

Urbroj: 2198-1-65-18-01

Zadar, 29. listopada 2018.

 

Na temelju članka 107., 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), članka 9. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12),  članka 6. Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama Vlade RH i HBK te članka 72. Statuta Klasične gimnazije Ivana Pavla II. s pravom javnosti (dalje u tekstu: Škola) ravnatelj Škole raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnoga odnosa za radno mjesto voditelja računovodstva

– 1 izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka zaposlenice s bolovanja

 

Uvjeti:

 

1. Visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstveni smjer

2. Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3. Prema kanonu 803. Zakonika kanonskoga prava od 25. siječnja 1983.

4. Radno iskustvo 24 mjeseca.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu, na natječaj je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o stručnoj spremi (diplomu), domovnicu i rodni list. Dokumentacija se dostavlja u neovjerenom presliku jer se neće vraćati, a prije potpisa ugovora o radu kandidat/kinja dostavit će školi tražene izvornike.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva te će biti izabran samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s pripadajućim prilozima dostavljaju se na adresu: Klasična gimnazija Ivana Pavla II., 23000 Zadar, Jerolima Vidulića 2, s naznakom – za natječaj.

 

Natječaj je objavljen 31. listopada 2018. godine na:

- mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Zadar,

- oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole u roku 15 dana od dana izbora.

 

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) kandidati prijavom

na ovaj natječaj daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka za realizaciju ovog natječaja.

 

 

v. d. Ravnatelj

mr. sc. don Ante Sorić

 
 

Više članaka iz rubrike Obavijesti

 
 

Podijeli ovaj članak