Opći akti

 

Statut Klasične gimnazije Ivana Pavla II.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  (upućeno za objavu na portalu dana 8. prosinca 2017.)