Opći akti

 

Statut Klasične gimnazije Ivana Pavla II. (stupio na snagu 11. srpnja 2018.; upućeno za objavu na mrežnim stranicama 20.rujna 2018.)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  (upućeno za objavu na portalu dana 8. prosinca 2017.)